Träd


Fakta om träd


  • Träd ger lä och utjämnar temperaturtoppar 
  • Träden renar luften genom att binda damm och partiklar och producerar syre
  • I tättbebyggda områden är träd viktiga för den biologiska mångfalden och dämpar dessutom trafikbuller
  • Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring
  • Ett träd påverkar tomtens dränering, stabiliteten för andra träd, fågelliv och inte minst temperatur och vindhastighet
  • Ett träd sänker vindhastigheten och minskar också husets uppvärmningskostnad

Flera studier har visat att träden har positiva effekter för människans psykiska hälsa.

Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan utgöra livsmiljö för 1 500 olika arter.

  • Om man fäller träd på någon annans mark kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse och straffet upp till fyra års fängelse.
  • Grenar eller rötter som sträcker sig in på din tomt har du däremot rätt att ta bort i tomtgränsen, se nedan.

Samfälligheten har gjort en upphandling avseende underhållsplan för våra träd 2015

Genomgången av träden är klar 2016 av MK Trädgård, som vann upphandlingen, de har kommit med ett  utlåtande som rör träd där en "akut" åtgärd kommer att ske i november 2016. 

En del träd behöver beskäras andra fällas. Budget och tidsplan, samt förslag på återplantering för 2017-2018 håller på att utarbetas.

Webbtjänsten som innehåller trädinventeringen hittar ni här: www.treemapp.se 
Användarnamn: mktradgard
Lösenord: malus

På deras hemsida hittar ni även mobil appar till Iphone och Android.

 Samfällighetens arbetsgrupp Träd/grönområden


Arbetsgruppen har under 2013 jobbat fram en Policy och Arbetsdokument för gröna ytor, version 2.0
Ni finner den längst ner på denna sida.
Den blev godkänd av styrelsen 2014-01-15

Om ni har ett tips på vad någon yta kan användas till eller vill vara med i denna grupp, så läs mera under arbetsgrupper.Detta skriver kommunen på sin hemsida när det gäller trädfällning:


På kommunens hemsida kan ni också ansöka om beskärning/nedtagning av träd och buskar på kommunal parkmark

Rätten att taga bort grenar och rötter på egen mark

Ur Jordabalken (1970:994) 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar.
1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. 
Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.


Omkullblåsta träd

Det är ni som fastighetsägare som skall/bör se till, att ni har en gällande hemförsäkring, som täcker omkullblåsta träd.

Om ett träd skulle blåsa ned och skada ditt hus, oavsett om det är eget träd eller grannens, bör du i första hand vända dig till ditt villaförsäkringsbolag. 
Vissa försäkringsbolag kräver i sina villkor att blåsten måste ha uppnått stormstyrka (21 m/s) för att skadan ska vara ersättningsgill medan andra bolag har som enda krav
att trädet blåst omkull och utger ersättning oavsett blåstens styrka.

I vissa fall kan det finnas möjlighet att få ersättning i form av skadestånd från din granne. Du kan dock aldrig få dubbel ersättning, utan i det fall du utfått ersättning
via försäkringen, är det normalt endast självrisken som kan utkrävas från grannen.
Är det så att det kan konstateras att din granne varit vårdslös, som låtit trädet stå kvar, trots att det varit i dåligt skick så kan han/hon bli skadeståndsansvarig

Vi har arborister som går igenom samfällighetens träd. Detta för att kunna minska eller eliminera risken för att våra träd blåser omkull, så att vi ej skall kunna bedömas som skadeståndsskyldiga.  

Gällande praxis om det inträffar en skada, är att man anmäler skadan till sitt eget försäkringsbolag, som betalar ut ersättning enligt villkoren. 
Om de anser att det ej är en olyckshändelse, så kan de rikta regress till den som äger trädet (Granne, kommunen eller samfälligheten).

Det ingår självklart en ansvarsförsäkring i våra försäkringsvillkor, som har en högsta ersättningsbelopp på ca 10 Mkr se försäkringar.
Vi gör vad som kan anses vara skäligt, för att kontrollera våra träd och att det troligen bedöms som en olyckshändelse, om ett träd faller. 
Vilket då skall ersättas av ägarens hemförsäkring. 
(Det är ert försäkringsbolag som eventuellt senare, kan rikta regress till trädets ägares försäkringsbolag).

Om ni känner till att något träd har dött eller ser skadat ut, så anmäl det till dess ägare. Om det är vårt träd, så gör det bra att göra detta via ett formulär på vår hemsida.
Så att vi kan kalla in expertis, för att göra en bedömning av rasrisk, samt även kan komma med åtgärdsförslag. 
  
Här hittar ni vad som gäller för era buskar & träd