Förvaltningen‎ > ‎

Skadegörelse

Vi anmäler all skadegörelse till Polisen

Om ni ser en pågående skadegörelse, ring Polisen!

Ingrep ej själv, då ni kan bli skadad!   

Informera Samfälligheten när/vad ni har sett och anmält skadegörelse, använd kontakta samfällighetens blankett.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Klotter.jpg

 

Skadegörelse är att förstöra eller skada någons egendom så att den drabbades rätt till egendomen påverkas negativt enligt vad som sägs i 12 kapitlet 1 § brottsbalken.


Brottet straffas med böter eller fängelse i högst ett år.
Grov skadegörelse kan ge fängelse i högst fyra år. 
Då rätten avgör om brottet är grovt eller ej gör man en bedömning om det skedda medfört synnerlig fara för någons liv eller hälsa.
Om skadan drabbat ett föremål eller liknande av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan på annat sätt är mycket kännbar kan också rätten välja att döma någon för grov skadegörelse.
 
Ringa skadegörelse kallas åverkan.