Förvaltningen‎ > ‎Vägar‎ > ‎

Skyltar

Trafikskyltar inom området skall respekteras av alla fordon inklusive cykel

Överträdelse kan beivras via samfälligheten och motsvarar då bötesbeloppen i trafikförordningen, enligt våra stadgar.

(Det kan också bli ett polisärende om man kör för fort eller ej lämnar företräde, då våra Gångfartsområden och Gågator är fastställda av kommunen). 

På våra tre tvärgatorna får man parkera på uppmärkta platser, max 7 dagar.


OBS! Det är inte tillåtet att parkera på Samfällighetens grönområden. 

Terräng
Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. 
Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng. Med terräng menas allt som inte är väg. 
Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon. Gångfartsområde
  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. 
  • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.Alla andra gator är gågator, där är det förbjudet att köra med motorfordon!GågataDu får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.

Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. 

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.
Det råder alltid parkerings förbud på gågator.  


Även cyklar och andra fordon skall framföras i gångfart. 

Föräldrar ansvarar för att sina barn/ungdomar också känner till dessa regler.

Tänk på att ni har väjningsplikt när ni skall ut på "stora Malungsvägen".