Historia‎ > ‎

Historia om närområdet

Historia om Viby

 
 


Historia om Norrviken

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrviken

Bilderna är från Pensionat Norrvikens (Stationsallén 3)
http://www.pensionatnorrviken.se
 
Pensionat Norrviken anno 1919
 
http://www.pensionatnorrviken.se
 
 Stationsallén från landsvägen. Bild från 1910-talet
 
 
http://www.pensionatnorrviken.se
 
Gammalt flygfoto över Norrviken
 
http://www.pensionatnorrviken.se
 
Stationsallén 1910
 
 Historien om Norrviken

En film av Sollentuna Kommun
 


Historia om namnet Sollentuna
Källe: Sollentuna journalen på webben Nr 2, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
 

I trakten kring Sollentuna kyrka låg en gång gården Tuna, som gett upphov till en del av namnet Sollentuna

Riksantikvarieämbetet och Stockholms länsmuseum lät i början av 1940-talet utföra arkeologiska undersökningar i Sollentuna. 
Syftet var att närmare studera den vikingatida bebyggelsen norr om Stockholm. Intresset vändes mot trakten kring Sollentuna kyrka där det fanns ett par forntida gravfält. 
Två bosättningar upptäcktes, dels en från början av vendeltid (550 till 800 ekr.), dels en från vikingatid. 
Vid vendeltidsbosättningen hittades rester av bebyggelse, gravar och en smedja. 
Från den vikingatida gården hittades inte mindre än ett tiotal husgrunder, rika fynd av verktyg av järn och ben, handkvarnstenar, sandsten samt smycken. 
Anläggningen bedömdes möjligen ha varit i bruk ett eller ett par århundraden in i medeltiden.
På goda grunder anses detta vara resterna av en gård som hetat Tuna. Av Sollentunas förhistoriskt belagda gårdar låg Tuna närmast kyrkan och det kan därför antas att kyrkan uppförts på denna gårds mark och även fått sitt tunanamn därav. 

Namnet Sollentuna har förmodligen uppkommit som en kombination av Tuna och det gamla häradsnamnet Sollenda.

Maria Jacobson


Sollentuna kyrka
Sollentuna kyrka är församlingens äldsta kyrka med anor från 1100-talet. 
Kyrkan är belägen i församlingens norra del mellan Norrviken och Rotebro.
Sollentuna kyrka

Fakta om Sollentuna kyrka

Sollentuna kyrka ligger i en socken som har varit tidigt bebodd. Här finns en kontinuitet av fornlämningar från stenåldern och framåt. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och bestod av det nuvarande tornet och långhusets två västligaste travéer.

 


Sollentunafilmerna Del I och II
 
En film av Sollentuna Kommun
 
 
 Historien om Rotebro V8
 En film av Sollentuna Kommun