Husen‎ > ‎

Buskar & träd

Klipp häcken - du kan rädda liv!

Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck. 
Hjälp till att minska risken för olycksfall och öka trafiksäkerheten i vårt bostadsområde genom att se till att sikten blir bättre.

Det är också viktigt att ni ansar er häck, buskar och träd så att snöröjningen kan komma fram på våra gator.

För att de skall komma fram, på ett enkelt sätt, med sina snöröjningsmaskiner krävs att vägen är full bred och att höjden är 3 meter fri uppåt.

Det innebär att de fastighetsägare som har träd, häckar och buskar som sträcker sig utanför tomtgränsen måste ansa dessa, så att snöröjaren kommer fram utan att repa traktorn.
Kontrollera också den fria höjden på era trädgrenar.

Vänligen åtgärda detta innan vinterns första snöfall kommer!
Om detta ej är åtgärdat innan höstens arbetsdag, så måste samfälligheten klippa er häck/grenar.


Detta säger 
jordabalken 
(JB)

Grenar och rötter som tränger in på grannfastighet 
Skyldigheten, eller möjligheten, att ta bort grenar eller rötter regleras i 3 kap. 2 § 1 st. JB, som lyder: 
”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. 
Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.” 


Det finns många murar i väldigt dåligt skick. Se över din mur, så att det inte finns risk att den rasar.
Omkullblåsta träd

Det är ni som fastighetsägare som skall/bör se till, att ni har en gällande hemförsäkring, som täcker omkullblåsta träd.

Om ett träd skulle blåsa ned och skada ditt hus, oavsett om det är eget träd eller grannens, bör du i första hand vända dig till ditt villaförsäkringsbolag. 
Vissa försäkringsbolag kräver i sina villkor att blåsten måste ha uppnått stormstyrka (21 m/s) för att skadan ska vara ersättningsgill medan andra bolag har som enda krav
att trädet blåst omkull och utger ersättning oavsett blåstens styrka.

I vissa fall kan det finnas möjlighet att få ersättning i form av skadestånd från din granne. 
Ni kan dock aldrig få dubbel ersättning, utan i det fall du utfått ersättning
via försäkringen är det normalt endast självrisken som kan utkrävas från grannen.
Är det så att det kan konstateras att din granne varit vårdslös, som låtit trädet stå kvar trots att det varit i dåligt skick så kan han/hon bli skadeståndsansvarig

Vid bedömningen av om vårdslöshet föreligger brukar följande fyra punkter ligga till grund:

1. Risken för skada
2. Den sannolika skadans storlek
3. Möjligheterna att förekomma skada
4. Möjligheter att inse risken för skada

För att bevisa att din granne varit medveten om trädets dåliga skick, kan det vara en god idé att du brevledes informerar din granne om trädets skick. 
I brevet ber du din granne att ta ned trädet på grund av dess dåliga skick, samt informerar om risken för att han/hon kan bli skadeståndsansvarig. 
Skicka gärna brevet rekommenderat, alternativt lämna det personligen och be om en underskrift. 
I och med att din granne fått den informationen, bör han/hon inte kunna påstå att han/hon inte känt till problemet. 

Förhoppningsvis kan ett sådant brev få grannen att förstå, att det kan vara idé att ta bort trädet, innan egendoms eller i värsta fall personskador uppstår.