Husen‎ > ‎

Bygglov

Hitta mera information på Sollentuna kommuns bygglovsenhet.


Kabelanvisning

Om du ska gräva i din trädgård eller vid tomtgränsen måste du först ta reda på var t.ex. elkablar, fiberkablar, telekablar och serviser för fjärrvärme och VA finns.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst:Attefallshus

Tillbyggnad till bostadshus

Utdrag ur:

13. Stadgar och ordningsregler
Vi bör ändra vår policy när det gäller bygglov för enskilda fastigheter.

Tidigare så har vi tittat på de ärenden som kommit in till oss från bygglovsenheten, om de har berört samfälligheten t.ex. skymt lekplats etc.

Vi har då ej svarat på dessa, om de ej har påverkat samfällighetensmark (ligger då utanför vår förvaltning).

Nu bör vi dock ändra på vår policy på grund av de ändrade byggreglerna.

Idag måste fastighetsägaren ha ett godkännande av de grannar som ligger inom 4,5 m för att kunna göra en bygganmälan. 

Detta för att få göra en tillbyggnad av max 15 kvm med förenklade byggregler.

Då detta egentligen ligger utanför vår förvaltning, skulle vi kunna låta bli att ge ett sådant godkännande.

Vi tycker dock att det är rimligt, att få samfällighetens godkännande om åtgärden ej påverkar samfällighetensmark och att man har fått ett skriftligt godkännande, från de närmast berörda fastighetsägarna.

Om man ej får skriftligt godkännande från de närmast berörda fastighetsägarna, så kan ej styrelsen lämna något godkännande.

I ett sådant fall så har man möjlighet att väcka en motion inför årsmötet, styrelsen kommer då ej att bereda frågan (dvs. rekommendera stämman att bifalla eller avslå), då frågan ligger utanför vår förvaltning.

Om man ej vill vänta till årsmötet eller om man får avslag på sin motion, så har man alltid möjlighet att lämna in en bygglovsansökan till kommunen. Förfrågningar från bygglovsenheten kommer då, att behandlas som tidigare.

Styrelsen var enig till att börja tillämpa förfrågningar enligt ovan, samt att vi inför detta i vårt styrdokument


Burspråk till kök

Utdrag från Sollentuna kommun

§ 99/2004 Dnr 2003/228 BTN.220

Principbeslut om bygglov för burspråk på fastigheterna i kv. Vinkeljärnet, Vinkelhaken, Vinkelborren och Vinkelmätaren

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2004‑08‑31 från Teknik och stadsbyggnad.

Sammanfattning

Inom kvarteren Vinkeljärnet, Vinkelhaken, Vinkelborren och Vinkelmätaren med adress Malungsvägen finns enplanshus, påbyggda enplanshus, suterränghus samt några parhus i en våning.

För de allra flesta inom området är byggrätten utnyttjad. Tre ansökningar och en del förfrågningar har inkommit om att få bygga ett burspråk på köket för att åstadkomma en rymligare matplats. Burspråken kommer beroende på planlösningen inte att hamna mot någon grannfastighet.

Bygg- och tekniknämndens beslut

i enlighet med arbetsutskottets förslag 2004‑09‑20 § 83

· Bygglov tillåts för burspråk 90x300 cm på köksdelen för fastigheterna Vinkeljärnet, Vinkelhaken, Vinkelborren och Vinkelmätaren.Bygglov för att bygga snedtak

Det är många som har fått godkänt för att bygga snedtak, så det bör inte vara något problem.
Det finns dock begränsningar gällande vinklar m.m.