Husen‎ > ‎

Krypgrund

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut http://www.sp.se


Krypgrund på http://sv.wikipedia.org


Thermisol tipsar http://www.thermisol.se


Anticimex besiktar krypgrunder  http://www.anticimex.comTrygghetsvakten http://www.trygghetsvakten.seDet finns många olika system på marknaden, vi kan ej förespråka något enskilt märke

Ni är dock välkomna att diskutera era egna erfarenheter på vårt forum

Vad man dock alltid bör göra är att se till att man har en tät plastfolie mot marken samt att allt organiskt material är bort plockat. 
Detta skall man alltid ha oavsett vilken produkt man använder.

Nästa steg är att kontrollera vilket luftfuktighet man har.
Det man kan göra för att sänka luftfuktigheten är att öka värmen det är bland annat så Trygghetsvakten fungerar.

Nedan följer några bra steg från Wikipedia:


Exempel på åtgärder
Att åtgärda en krypgrund som påvisar för hög fuktighet är relativt enkelt om man använder de etablerade metoderna avfuktning eller en ombyggnad till varmgrund med isolering. 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, rekommendera olika åtgärder i befintliga krypgrunder och anger de idag vanligast förekommande åtgärderna: ångspärr mot marken och isolering av grundbotten i kombination med termisk avfuktning eller mekanisk avfuktning. 
Är grunden redan mögelskadad behöver den saneras och det kan bli mer komplicerat. 
En metod som alltid fungerar väl är att byta ut skadat material. 
Möglet kan också dödas med till exempel tvättas med diskmedel, fotokatalytisk rening eller foggning men det är inte säkert att alla mykotoxiner (mögelgifter) försvinner.

Inomhusmiljön kommer dock att bli markant bättre. Isolering av grundbotten och kantbalkar är alltid gynnsamt eftersom det minskar värmetrögheten och med en tätt isolering förhindrar fukt underifrån. 
Isolering mot grundbotten får inte mer än marginellt påverka tjäldjupet. Vid nybyggnation anpassas grundläggningsdjupet så att mer isolering kan läggas. På ler- och siltmark bör man vara mycket försiktig med att isolera grundbotten i efterhand.

Byggskräp
En av de viktigaste åtgärderna är att avlägsna allt organiskt material det kan vara sådant som sågspån, jord, byggskräp etc. Om biologiska materielrester i grunden angrips mikrobiellt kan grunden till slut komma att lukta och stor risk finns att luft från grunden kommer upp i vistelsezonen om det inte har inträffat.

Tillför värme
Genom att tillföra värme sänks den relativa fuktigheten i grunden. 
Det finns framförallt två metoder som etablerats på senare år. Antingen tillförs värme med styrning så att så lite värme som möjligt används med hänsyn till skaderisken (termisk avfuktning) eller så tillförs så mycket värme som möjligt från en gratis värmekälla, vanligen solenergi. Forskning vid flera tekniska högskolor såväl i Sverige som i Finland har visat att de bägge metoderna är mycket energieffektiva samt förebygger problem med mögel och röta väl. 
Dessutom sänks värmeförbrukningen i huset eftersom grunden blir varmare. Man bör inte föra ned varm inneluft från ovanifrån liggande utrymme eftersom den varma luften kan innehålla mycket fukt. Utan fuktprojektering finns en stor risk för framtida fuktskador.

Isolera bjälklaget
Isolera bjälklaget på undersidan med ett ånggenomsläppligt material som ej kan angripas mikrobiellt . Kan göras preventivt om inga skador tidigare har uppstått samt om grunden för övrigt är mycket ren från biologiskt material. Om isolering görs med ett ångtätt material måste isolertjockleken vara tjock i förhållande till annan isolering i bjälklaget, för att inte en ångspärr skall uppstå på den kalla sidan (där det då finns risk för kondensation).

Ventilerad zon
Ett tätt kontinuerligt isoleringsskikt till exempel av cellplast som ansluter mot grundmur och syll med en spalt mot trossbotten. Spalten hålls i undertryck liknande som för varmgrund och skapar en klimatzon där bjälklaget är skyddat och med det även en undertryckzon som hindrar eventuella lukter att kunna komma upp i vistelsezonen. Kan användas för byggnader som redan har problem utan att doftsmittat material behöver rivas då metoden kan torka ut fukt och upprätthålla undertryck oberoende av övriga förutsättningar i grundläggningen. 
Metoden skyddar inte själva krypgrunden, utan vistelseytorna ovanför.

Avfukta
En del krypgrunder kan vara så utformade att det inte går att isolera mot grundbotten eller åtgärda på annat vis eller om man vill han temporär åtgärd kan man genom avfuktningsaggregat kopplat till grundventilation kan fuktighet undvikas. 
Det är då viktigt att grunden är tät så att avfuktningsaggregatet inte behöver torka onödigt mycket luft. 
Avfuktningsaggregatet kopplas som regel så att man uppnår något lägre tryck i grunden vilket minskar flödet av skadliga partiklar upp i vistelseytorna. 
Denna metod kan vara den enda möjliga att använda om kryputrymmet är så begränsat att det inte går att komma fram för andra åtgärder.