Husen‎ > ‎

Sotning

Vad är det som gäller angående sotning 

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. 
Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Brandskyddskontroll
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § ska alla eldstäder och rökkanaler brandskyddskontrolleras regelbundet. 
Hur ofta är fastställt av Räddningsverket. 
En brandskyddskontroll får endast utföras av en skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. 
Denna obligatoriska kontroll är till för att förebygga brand då ungefär hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade. Sotning kan göras i samband med brandskyddskontrollen.

Möjlighet att själv eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten
Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) får Brandkåren Attunda medge att en fastighetsägare i Sollentuna utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. 
Detta under förutsättning att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 
Se information på Brandkåren Attundas hemsida.

Sedan 1 januari 2004 är det fastighetsägaren själv som bestämmer när imkanaler och spisfläktar i villor och flerbostadshus ska rengöras (sotas). 
Detta skiljer sig från reglerna om sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler, som är ett kommunalt ansvar och som normalt utförs av en auktoriserad entreprenör.

Läs också mera om sotning på dessa sidor:

Sollentuna kommun angående sotning
 
Brandkåren Attundas hemsida
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 
Exempel på sotarföretag:

De har även priser upplagda på sin hemsida.