Organisation‎ > ‎

Anläggningsbeslut

Orginal anläggningsbeslutet
NORRVIKEN GA:4 är hela samfälligheten och NORRVIKEN GA:5 är för de 143 med radgarage.

Ni hittar kopior på beslutet om ni är medlem och loggar in på Lantmäteriet med e-legitimation, se "Min fastighet"
Från Lantmäteriets hemsida

Samverka kring fastigheters gemensamma behov

 

Många gånger behöver en fastighet samverka med andra fastigheter för att fungera på ett bra sätt. Den kan exempelvis gälla vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor, lekplatser, garage, hissar m.m. Genom att bilda en så kallad gemensamhetsanläggning går det att få en ordnad förvaltning för denna typ av anläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. I samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras.

Förvaltning av gemensamma anläggningar

Skötseln av en gemensamhetsanläggning är reglerat i lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL (SFS 1973:1150). Med hjälp av bestämmelserna i denna lag kan en gemensamhetsanläggning skötas på ett effektivt sätt. Lagen erbjuder två former av förvaltning, föreningsförvaltning och delägarförvaltning.