Organisation‎ > ‎

Stämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer


Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. 
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.


Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom utdelat dokument

Stämman 2021
Pga. den pågående pandemin har Styrelsen beslutat att Föreningsstämman 2021 kommer, till största delen, att ske via frivillig anonym poströstning (Revisorerna bistår vid räkningen). 
För att vara juridiskt korrekt kommer själva stämman hållas digitalt, det kommer vara krav på föranmälan till detta digitala möte.
En helt digital stämma skulle bli oöversiktlig och svårhanterlig för styrelsen och fastighetsägarna. formation till boende på Malungsvägen.
Det kommer läggas en kallelse till stämman samt poströstningsblanketten i er brevlåda, tillsammans med ett kuvert. Er röst läggas i kuvertet och försluts samt undertecknas av samtliga ägare. 
Kuvertet läggs i brevlådan på Malungsvägen 145 B, senast fredagen den 19 februari.

Den digitala stämman är tisdagen den 23 februari kl. 19:00 och för att delta krävs föranmälan till Sekreteraren, helst via mejl ylva@malungsvagen.se (tel. 0705-48 09 71) senast måndagen den 22 februari. 


Kallelse kommer i er brevlåda. Styrelsen kommer att lägga ut årsmötetshandlingarna på hemsidan.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan stämman (26 januari 2021) 

Om Ni är flera ägare, så måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att Ni skall ha rösträtt!

Kallelse skall ske senast två veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden gällande stämman finns tillgängliga på hemsidan, www.malungsvagen.se
Senast en halvtimme innan stämman börjar, är dokumenten tillgängliga för medlemmarna på stämmoplats.

Efter ordinarie stämma

Protokollet ska finnas på denna hemsida senast 14 dagar efter stämman. Sekreteraren har protokollet undertecknat och justerat. 
 
Ordförande anmäler ev. ny styrelse till Lantmäteriet  samt till vår serviceorganisation Villaägarna.

Stämman 2020 var torsdagen den 20 februari 2020 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2019 var torsdagen den 28 februari 2019 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2018 var torsdagen den 22 februari 2018 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2017 var torsdagen den 23 februari 2017 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2016 var torsdagen den 25 februari 2016 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2015 var torsdagen den 19 februari 2015 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B


Stämman 2014 Var torsdagen den 20 februari 2014 klockan 19.00 i Klubbhuset MV145B