Organisation‎ > ‎Stämma‎ > ‎

Årsmötes handlingar
Stämman var 2020-02-20


Som styrelsen tidigare har aviserat, på hemsidan samt i förvaltningsberättelsen för år 2018, kommer det att bli en höjning av Samfällighetsavgiften. Från 5 000 kronor till 7 000 kronor för år 2020. Den förra höjningen av Samfällighetsavgiften var år 2011 och då med 1 500 kronor.

Orsaken till höjningen är för att klara av de kommande underhållsbehoven utan att behöva använda extra uttaxeringar. 

Tyvärr har Samfälligheten inte längre, så många som frivilligt vill hjälpa till i Samfälligheten. Detta innebär att styrelsen kommer bli tvungna att köpa in flera tjänster externt.

Styrelsen bad även förra året att alla som ville hjälpa till mot ersättning skulle kontakta styrelsen. Ingen hörsamande denna uppmaning (Hör gärna av er nu istället, om ni vill hjälpa till mot ersättning).

Lekplatserna samt främst asfalteringen av våra vägar har varit ganska eftersatta områden i vår Samfällighet, vilket innebär att det kommer att kosta mycket pengar för att komma upp i en acceptabel nivå inom överskådlig tid.

Styrelsen skapar också en fond för att avsätta medel för kommande renoveringar avseende vatten-avlopp, el-ledningar, teleledningar samt kabel TV. Fonden ska även kunna användas vid ev. oförutsatta skador.

Tvättavgiften, dvs avgiften för att nyttja tvätthallen, för boende på Malungsvägen, höjs från 1 000 kr till 1 100 kronor per år.

Övriga avgifter är oförändrade från 2019.

Styrelsen har valt att inte höja styrelsearvoden i år heller, utan de enda arvoden som höjs år 2020 är för sammankallade i kommittéerna från 990 kr till 3 000 kronor. 

Detta p.g.a. att arbetsinsatsen för dessa har varit, och är, väldigt hög i förhållande till arvodet.

Styrelsen ser gärna att ni väljer att hjälpa till i någon kommitté eller grupp, så Samfälligheten slipper nya avgiftshöjningar inom den närmast tiden.

Anmälan om att hjälpa till i någon grupp kommitté eller grupp.

Kallelse till föreningsstämman 2020

Om Ni är flera ägare, så måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att Ni skall ha rösträtt!
Om ni laddar ner fullmakten och sedan öppnar den med Adobe Acrobat Reader så kan ni fylla i uppgifterna innan utskrift. 

Materialet nedan finns även på stämman

Stämma 2019 var 2019-02-28


Om Ni är flera ägare, så måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att Ni skall ha rösträtt!
Om ni laddar ner fullmakten och sedan öppnar den med Adobe Acrobat Reader så kan ni fylla i uppgifterna innan utskrift. 

Protokollet finns här
(Alla val blev enligt valberedningens förslag)


Stämman 2018 var 2018-02-22  

Protokollet finns här 
Det blev bifall på samtliga framställningar från styrelsen.


Stämman 2017 var 2017-02-23

Handlingarna nedan kommer också att finnas på föreningsstämman minst 30 minuter innan stämman börjar.

Stämman 2016 var 2016-02-25

Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet var det information och diskussioner om Grannsamverkan 


Stämman 2015 var 2015-02-19Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet informerade styrelsen om TiVo boxen från ComHem.