Laddgrupp

Laddning av elbilar i samfällighetens radgarage

För att kunna hantera det stora projektet ”laddning av elbilar i samfällighetens radgarage” bildades våren 2022 en ”laddgrupp”.

Gruppen består av Fredrik Nyquist, Kalle Barrling, Patrik Höglund, Pontus Lindholm, Thomas Nordenborg samt K-G Holmgren (projektledare). Johan Lundström, som har eget garage, närvarar av eget intresse.

Laddgruppen har sammanträtt ett par gånger och vi har haft externa kompetenser på två möten.

En kort beskrivning av dagsläget:

  • Vi har inhämtat mycket material om hur myndigheterna ställer sig i vårt ärende. Det finns tyvärr egentligen inga direktiv.

  • Anläggningsbeslutet från år 1973 är ingen hjälp i arbetet. Villaägarförbundet har meddelat att Anläggningsbeslut emellertid inte får hindra en utveckling av laddinfrastruktur i villasamfälligheter.

  • Vi har låtit göra en elbesiktning av samtliga radgarage samt inkommande ledningar. Vissa delar har uppnått sin tekniska livslängd, bl a är många eluttag defekta.

  • I samtal med byggfirmor har vi diskuterat lämpligheten i att installera ny teknik i radgarage som på ställen behöver renoveras. Detta behöver utredas mer.

  • Att radgaragen ska/bör utrustas med teknik för laddning av dagens och morgondagens elbilar är helt klart. Alla radgarageplatser ska förses med förutsättningar för laddutrustning alternativt med färdig laddutrustning. Utreds vidare.

  • Hur laddutrustningen kommer att se ut vet vi inte idag. På marknaden finns det många alternativ med ett flertal aktörer.

  • Ett mål är att den som använder laddutrustningen blir kund hos en extern aktör som troligtvis samfälligheten upphandlar. Vi vill gå ifrån den lösning vi har idag att den som laddar sin laddhybrid blir debiterad av samfälligheten.

  • I sammanhanget ska sägas att vi i nuläget känner en viss osäkerhet då fler vill ladda sina laddhybrider med tanke på vad elinspektionen sagt om kvalitén på våra elkomponenter.

  • Vi tittar också på möjligheten att kunna erbjuda laddning vid laddstolpar typ det som finns på många P-platser vid t ex köpcentra.

  • I projektet håller vi nu isär ”bygga nytt/bygga om” och ”laddning av elbilar”. En av anledningarna är tidsaspekten.

På denna, samfällighetens, hemsida kommer det gå att följa projektet. Framöver kommer vi att bjuda in till informationsmöten.