Malungsvägens samfällighet i Sollentuna

Malungsvägens samfällighetsförening ligger på båda sidor om Malungsvägen i Sollentuna/Viby och består av 229 hushåll. Den totala gemensamma ytan är 31 700 kvm. I det som vi betraktar som ”vårt område” är det tre ägarkategorier:

  • Fastighetsägare i samfälligheten

  • Av styrelsen administrerad gemensamma markområden

  • Av Sollentuna kommun administrerad och ägd mark

På den gemensamma marken finns radgarage, tvätthall, lekplatser, skog, buskar, gräsmattor, tillfartsvägar och gång-/cykelvägar. Allt detta sköts av styrelsen genom kommittéer och arbetsgrupper underställda årsstämman.