Stadgar

Dessa stadgar och ordningsregler blev godkända på årsstämman 2013-02-21 och sedan inskriva hos Lantmäteriet.

Utdrag ur våra stadgar: 

§22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt bestämmelser i 52§ i lagen om förvaltning av samfälligheter.  Förslag om stadgeändring skall ha väckts på tidigare stämma och särskilt markerats i kallelsen till den beslutande ordinarie stämman.