Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan stämman.

Det går bra att skicka din motion till info@malungsvagen.se eller lägga den i vår brevlåda samt via vanlig post till:

Malungsvägens samfällighetsförening
Malungsvägen 145B
192 71 SOLLENTUNA