Revisorer

Revisorer 2022

Namn Adress Funktion

Kristina Thalén MV 21 Revisor
Eva Carlberg Eriksson MV 9 Revisor
Walter Schaller MV 28 Suppleant

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.