Avgifter

Nedanstående avgifter avser helår (2021). Debiteringen sker per halvår och ska vara samfälligheten tillhanda senast 2020-03-31 samt 2020-09-30. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto 47 54 76-8. Fakturan kommer i er brevlåda.

  • Samfällighetsavgift: 7 000 kr per år

  • En extra debitering om 100 kronor för de som har gemensamma återvinningskärl tillkommer för rengöring.

För dem som ingår i radgarage-samfälligheten:

  • Avgift för garagesamfällighet: 1 900 kr per år

Frivilligt: tillgång till biltvätt

  • Avgift för tvättgarage för boende på Malungsvägen (höjning med 100 kronor): 1 100 kr per år

  • Deposition för nya tvättnycklar (återbetalas vid tillbaka lämnandet): 500 kr per år

Frivilligt: för dem som saknar tillgång till garage

  • Avgift för hyra av p-plats: 1 200 kr per år