Avgifter 2024

Debiteringen kommer ske kvartalsvis och ska vara samfälligheten tillhanda senast 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto 47 54 76-8. Fakturan kommer i er brevlåda.

För dem som ingår i radgarage-samfälligheten:

Frivilligt: tillgång till biltvätt

 Frivilligt: för dem som saknar tillgång till garage