Avgifter 2023

Debiteringen sker per halvår och ska vara samfälligheten tillhanda senast 2023-03-31 samt 2023-09-30. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto 47 54 76-8. Fakturan kommer i er brevlåda.

För dem som ingår i radgarage-samfälligheten:

Frivilligt: tillgång till biltvätt

 Frivilligt: för dem som saknar tillgång till garage