Trafik/Parkering

Stora Malungsvägen

På Malungsvägen (Kommunens väg) är det 30 km/h.

Det är väjningsplikt vid utfart till "stora Malungsvägen"


Krypfart / gångfart gäller i hela området (cirka 7 km/h)

Gångfartsområde

 • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. 

 • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 

 • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Gågata

 • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än motsvarande gångfart.

 • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

 • Du får inte köra* ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den.

* Undantas transport till eller från adress på gågata

Farthinder

Under den snöfria delen av året finns ett annat farthinder utplacerade. Platserna önskas av de boende i området vilket framförs till styrelsen för lämpligt åtgård. ”Barn är mjuka och bilar är hårda” är en devis vi har!

Parkering

Parkering är endast tillåten på våra uppmärkta parkeringsplatser.

För fordon i drift gäller parkering i max sju dagar

Vi eftersträvar att alla parkera sina fordon på ett sådant sätt att vi inte ska behöva anlita ett parkeringsbolag som bötfäller felparkeringar. Inom hela vårt område gäller parkeringsförbud bortsett från uppmärkta parkeringsplatser.

 • Parkering i max sju (7) dagar för fordon i drift.

 • Parkering sker i första hand i det egna garaget eller på den egna parkeringsplatsen. I andra hand används de gemensamma parkeringsplatserna.

 • Avställda fordon får inte parkeras på de gemensamma parkeringsplatserna.

 • Parkering på gräsytor eller andra grönytor är förbjudet.

 • Besökare parkerar på samma sätt som be boende.

 • Felaktig parkering kan påtalas av vem som helst.

Enligt våra ordningsregler gäller nedan:

"Parkering är endast tillåten i max sju dagar för fordon i trafik inom markerade parkeringsrutor i de gemensamma delarna i området. Skriftligt tillstånd från styrelsen krävs för längre tid eller annat fordon. Överträdelse kan beivras motsvarande kommunal taxa."

Om ni har en bil som måste stå parkerad längre än sju dagar, glöm inte att anmäla detta till styrelsen.

Det finns möjlighet för de 10 i vår samfällighet som saknar garage att få hyra en uppmärkt parkeringsplats mot avgift enligt beslut på vår föreningsstämma 2015-02-19. Kontakta styrelsen om ni är en av dessa 10 och om ni vill få en uppmärkt p-plats mot avgift.

Ser du ett fordon som står fel?

Vi har tagit fram en snäll p-lapp som du kan använda när du ser en bil som står felparkerad. Om du inte har tillgång till att printa ut p-lappen, vänligen mejla parkering@malungsvagen.se eller hör av dig till ditt kontaktombud.

Här hittar du den snälla p-lappen.