Extrastämma

Anledningen till att man har extrastämmor är att man vill att alla delägare ska ta någon form av beslut tillsammans. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter:

https://lagen.nu/1973:1150#P1

"Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem."

Detta ger för Samfälligheten minst 46 medlemmar och för Radgarage Samf. minst 29 medlemmar.