Stämmor

Ordinarie stämma ska årligen hållas under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse åtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Föreningsstämma 2023 

Onsdagen den 22 februari klockan 19:00 hölls den stadgeenliga årliga föreningsstämman i Klubbhuset på Mv 145B

Protokoll Föreningsstämman 2023

Tidigare stämmoprotokoll:

Fullmakt

Om ni är flera ägare måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att ni ska ha rösträtt. Här kan du hämta ett förslag.